ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมิน ITA

โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารงาน


25 Mar 2022 0

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


25 Mar 2022 0

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่


15 Aug 2022 0

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนา ระยะ 4 ป พ.ศ. 2564-2567


25 Mar 2022 0

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา


15 Aug 2022 0

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


25 Mar 2022 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าเว็บไซต์สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี


25 Mar 2022 0

Q&A

หน้าเว็บไซต์สำนักดิจิทัลฯ และหน้าเว็บเพจเฟสบุ๊ค “สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร


25 Mar 2022 0

Social Network

หน้าเพจเฟสบุ๊ค “สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร


25 Mar 2022 0

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี


25 Mar 2022 0

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการ ประจำปี พ.ศ. 2565


25 Mar 2022 0

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการ ประจำปี พ.ศ. 2565


25 Mar 2022 0

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


25 Mar 2022 0

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


25 Mar 2022 0

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สรุปรายงานการให้บริการ ด้าน ICT Services ประจำเดือน มกราคม 2565


25 Mar 2022 0

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

สรุปการรายงานความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน กรกฎาคม 2565


25 Mar 2022 0

E-service

E-Service


15 Aug 2022 0

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


25 Mar 2022 0

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


25 Mar 2022 0

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


25 Mar 2022 0

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


25 Mar 2022 0